GOŚCIMY

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości 

LICZNIK ODWIEDZIN

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj178
mod_vvisit_counterWczoraj255
mod_vvisit_counterW tygodniu178
mod_vvisit_counterW miesiącu4733

Twój IP: 18.206.76.41

AKTUALNOŚCI


Dzisiaj jest: Niedziela
29 Marca 2020
Imieniny obchodzą
Cyryl, Czcirad, Eustachy, Eustachiusz,
Ostap, Wiktoryn

Do końca roku zostało 278 dni.
Zodiak: Baran

SONDA

Jak często odwiedzasz stronę internetową naszego gimnazjum?
 
PDF Drukuj

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

GIMNAZJUM PUBLICZNEGO IM. ANNY JENKE

W ZESPOLE SZKÓŁ W BŁAŻOWEJ

w roku szkolnym 2016/2017

I. Zasady rekrutacji uczniów tworzy się na podstawie przepisów:

a) Ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity – Dz.U. z 2004r.  Nr  256, poz.2572 z późn. zmianami.)

b) Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie  niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 i 811) tzw. „ustawa rekrutacyjna” która weszła w życie18 stycznia 2014 r.

c) Rozporządzenia MEN z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie warunków i sposobu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi ( Dz.U. z 2015r. poz.31)

d) Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. z późniejszymi zmianami)

e) Statutu Szkoły – Realizacja obowiązku szkolnego.

II. Termin rekrutacji.

Nabór do klasy I na rok szkolny 2016/2017 prowadzony jest w terminach podanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

III. Zasady rekrutacji.

1. Do gimnazjum przyjmowane są z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie gimnazjum na podstawie karty zgłoszenia dziecka. Wzór zgłoszenia można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej.

2. Do oddziału sportowego przyjmowane są dzieci w oparciu o zasady określone w Regulaminie rekrutacji do oddziału sportowego.

3. Do klasy pierwszej mogą być przyjęte dzieci spoza obwodu gimnazjum na podstawie postępowania rekrutacyjnego, jeżeli gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

4. Przydziału uczniów do poszczególnych klas dokonuje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

5. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

a)     ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

b)     ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

c)     sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego (art. 20zb ust. 2 UoSO).

6.W postępowaniu rekrutacyjnym może być brane pod uwagę kryterium dochodowe na osobę w rodzinie kandydata (art.20c ust.5)

7.Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.

8.Komisja rekrutacyjna może określić wykaz dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów.

9.W przypadku nieprzedłożenia przez rodzica/prawnego opiekuna dokumentów określonych przez komisję rekrutacyjną - potwierdzających spełnianie kryteriów, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, może nie uwzględnić danego kryterium.

10.Postępowanie rekrutacyjne do gimnazjum dla uczniów spoza obwodu przeprowadza komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora placówki. Dyrektor wyznacza przewodniczącego.

11.Przy rekrutacji do klasy pierwszej dzieci spoza obwodu gimnazjum bierze się pod uwagę następujące kryteria:

1)      oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

a)      język polski,

b)      język obcy,

c)      matematyka,

d)      wychowanie fizyczne, w przypadku rekrutacji do klasy sportowej.

2)      ocena zachowania na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;

3)      posiadanie tytułu finalisty lub laureata konkursu przedmiotowego;

4)      uczęszczanie do gimnazjum rodzeństwa kandydata;

5)      rodzic dziecka jest pracownikiem zespołu szkół.

12.Kryteriom o których mowa w ust. 12 przypisuje się odpowiednio:

1)      liczba punktów za oceny z zajęć edukacyjnych:

a)      celujący – 6 pkt.

b)      bardzo dobry – 5 pkt.

c)      dobry – 4 pkt.

d)      dostateczny – 3 pkt.

e)      dopuszczający – 2 pkt.

2)      liczba punktów za ocenę zachowania:

a)      wzorowe – 25 pkt.

b)      bardzo dobre – 20 pkt

3)      za finalistę konkursu przedmiotowego – 5 pkt.

4)      za kryterium uczęszczanie rodzeństwa do gimnazjum – 2 pkt.

5)      za kryterium dziecka pracownika szkoły – 2 pkt.

13.O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów za kryteria, które spełnia kandydat. Maksymalna liczba punktów wynosi 58 pkt.

14.Kandydaci są przyjmowani w kolejności łącznej liczby uzyskanych punktów licząc od liczby największej do wyczerpania miejsc.

15.Laureacie konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności.

16.W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów w pierwszym etapie rekrutacji o kolejności przyjęć decydują łącznie następujące kryteria:

1)      osiągnięcia na świadectwie;

2)      uzyskany wynik sprawdzianu;

3)      niepełnosprawność rodzica lub obojga rodziców;

4)      niepełnosprawność rodzeństwa;

5)      wielodzietność

6)      objęcie kandydata pieczą zastępczą;

7)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

17.Kryteria, o których mowa w ust. 16 mają jednakową wartość.

18.W przypadku kandydata, który został zwolniony ze sprawdzianu przy kryterium zawartym w ust. 16, pkt 2) wpisuje się 1 pkt.

19.Wymaganymi dokumentami kandydatów spoza obwodu gimnazjum ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej są:

a) Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej wypełniona według wzoru określonego przez szkołę i zawierająca:

 • imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, oraz numer PESEL kandydata,
  a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
 • imiona i nazwiska rodziców kandydata;
 • adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata oraz odległość szkoły od miejsca zamieszkania
 • adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata;
 • deklarację dotyczącą wykorzystania wizerunku dziecka, uczestniczenia w zajęciach wychowania do życia w rodzinie oraz uczestniczenia w lekcjach religii.

b) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej w oryginale;

c) zaświadczenie o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej;

d) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

e) orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dot. rodzeństwa lub rodziców  kandydata);

f) dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

g) dyplom laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego organizowanego przez kuratora oświaty;

h) dyplomy potwierdzające inne osiągnięcia zapisane na świadectwie.

21. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami, Dyrektor w uzgodnieniu z Burmistrzem wyznacza termin przeprowadzenia postępowania uzupełniającego

IV. Procedury odwoławcze

 1. W terminie 7 dni rodzice (prawni Opiekunowie) mają prawo wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku.
 3. Rodzice (prawni Opiekunowie) maja prawo wnieść odwołanie do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygniecie dyrektora przysługuje skarga do sądu administracyjnego.Pobierz kartę zgłoszenia dziecka do Gimnazjum Publicznego im. Anny Jenke w Błażowej  >>>Szczegółowych informacji udziela:
Sekretariat Gimnazjum Publicznego w Błażowej 
Plac ks. Adolfa Kowala 1, 36-030 Błażowa 
tel. (017) 23-01-100 
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


Strona Gimnazjum Publicznego im. Anny Jenke w Błażowej


Administratorzy: Grzegorz Kruczek (pan_kg@wp.pl)
i Robert Grzesik (robert.grzesik@wp.pl)

Joomla themes

OGŁOSZENIA

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Maria Kruczek
przyjmuje od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 8:45
(lub po wcześniejszym umówieniu się)


"DOBRY START"
Informacje o rządowym programie


Przetwarzanie danych osobowych przez monitoring wizyjny
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w Zespole Szkół w BłażowejWszelkie informacje o oddziale żłobkowym są udzielane w Urzędzie Gminy Błażowa


DZIENNIK ELEKTRONICZNY
UONET+

Jak po raz pierwszy zalogować się do systemu UONET+

GABLOTKA SZKOLNA

Newsy z Gablotki Szkolnej.

W OBIEKTYWIE

gtr 5.jpg

Jesteśmy na Facebook'u